Bijbel corruptie versus koran corruptie

Wie doet er eigenlijk aan corruptie?


Nergens in de koran wordt de bijbel afgeschilderd als tekstueel corrupt. De verzen in de koran die moslims gebruiken om de bijbel te beschuldigen van tekstuele corruptie zijn slechts pogingen van sommige moslims om de islam te verdedigen. Zelfs als de koran de bijbel zou beschuldigen van corruptie, dan was het nog extreem moeilijk te bewijzen in het licht van de tekstuele en archeologische bewijzen. Ongeacht de beschuldigingen die mensen maken óf de koran óf de bijbel corrupt is, staan ze allebei op zichzelf. Om te bewijzen dat de koran goddelijk is, moet onderzocht worden of hij historisch, archeologisch, profetisch, wetenschappelijk en tekstueel betrouwbaar is. Hetzelfde moet met de bijbel gedaan worden. Deze beschuldigingen kunnen, echter, beantwoord worden door simpel enkele verzen nauwkeurig te bekijken: “Verwacht gij, dat zij u zullen geloven, terwijl een aantal hunner het woord van Allah heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.” (Al-Baqarah 2:75). Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: “Wij horen en gehoorzamen niet” en "luistert gij, zonder te horen” en “Raainaa”, terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden.” (Al-Nisa 4: 46a)

Tekstuele corruptie kan gemakkelijk in de bijbel worden ontdekt, aangezien de originelen beschikbaar zijn. In het geval van het vers hierboven verwijst het naar een meningsverschil tussen Mohammed en de Joden van Medina. De koran beweert dat de Joden bijbelse profetieën over Mohammed probeerden te verbergen en deze verdraaiden nadat zij ze begrepen.

Onder moslims is men het eens dat tekstuele corruptie (Al-Tahreef Al-Lafthi) door woorden toe te voegen, te schrappen of te vervangen in de koran onmogelijk is. Echter, het aanbrengen van mondelinge veranderingen, het weglaten en verdraaien van verzen tijdens het lezen van en het reciteren van Gods woord is wel mogelijk. Niemand kan verzen in de koran vinden die naar de tekstuele corruptie van de bijbel verwijzen. Als dat waar was, zouden moslimgeleerden deze genoemd hebben. Maar waarom wordt de tekstuele corruptie niet in de koran genoemd? Daar zijn verscheidene redenen voor:

  1. Mohammed geloofde dat hij in de bijbel vermeld werd. Dus, hoe kon hij naar een boek verwijzen dat corrupt is en dat tegelijkertijd over hem spreekt?
  2. Mohammed probeerde Joden en sommige christelijke groeperingen te bereiken. Echter, dit zou voor deze mensen onmogelijk zijn als hij hun bijbel van corruptie beschuldigde.
  3. Het is moeilijk te zeggen dat het woord van God gecorrumpeerd kan worden, aangezien de koran getuigt dat de woorden van God door God beschermd worden. Dat is waarom de integriteit en zuiverheid van de bijbel evident wordt op het moment dat iemand de Arabische koran leest. Ik zal dit punt hieronder uitleggen.

U zou kunnen vragen: Waarom alleen het Arabisch? Dat is omdat de vertalers van de koran in het Engels de bedoeling hebben om aan het Westen te exporteren wat zij geloven. En om het Westen de islam te laten aannemen, moeten zij het Westen leren de bijbel terzijde te leggen. Om dit bereiken, moeten zij het Westen wijs maken dat de bijbel corrupt is. En de enige manier hiertoe is om woorden in de koran verkeerd te vertalen. Laat ik dat bewijzen.

Neem bijvoorbeeld Soera Al-Ahqaaf 46: 30: [In het originele artikel wordt de vertaling van Abdullah Yusuf Ali hier genomen] Zij zeiden: “O, ons volk, wij hebben een Boek horen voorlezen, dat na Mozes nedergezonden is, en dat het voorafgaande vervult, het leidt tot de Waarheid en tot de rechte weg.” Kijk naar het vet gemaakte woord. In het Arabisch is het woord niet “voorafgaande” maar “tussen zijn handen” zoals de woord-voor-woord-vertaling hieronder laat zien:

Arabisch:

kaloo

ya kawmana

inna sami'ina

Kitaban

unzila

ba'd

Musa

Nederlands:

Zij zeiden

O ons volk

wij hebben gehoord

over een boek

geopenbaard

na

Mozes

 

Arabisch:

Musadekan

Lima

Bayna

Yadayehe

Nederlands:

bevestigend

wat is

tussen

zijn handen

 

Arabisch:

Yahdee

ela

al-hak

wa-ela tareekin mustakeem

Nederlands:

Het leidt

tot

de waarheid

en tot een rechte weg


Als de woorden correct vertaald waren, zal de lezer concluderen dat de bijbel die Mohammed “tussen zijn handen” had, correct is en als gids naar de waarheid kan worden gebruikt. Echter, dit is wat sommige moslims blijkbaar willen verhullen.

De woorden “tussen zijn handen” zijn op verschillende plaatsen in de koran te vinden. Deze zijn in de gehele Engelstalige koran vervangen door het woord “voorafgaande” om zo de bijbel op een onbepaalde tijd vóór de koran te plaatsen. Hier is een ander dergelijk vers: “Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah [Yusuf Ali: (van Mozes)] en het Evangelie [Yusuf Ali: (van Jezus)] als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil geopenbaard .” (Al-Imraan 3: 3). En hier is de woord-voor-woord-vertaling:

Arabisch:

nazzala

alayka

alkitabu

bel-hakkee

musaddekan

lima

bayna

yadayehe

Nederlands:

Hij zendt

aan u

het boek

in waarheid

bevestigend

wat is

tussen

zijn handen

 

Arabisch:

wa-anzala

al-tawratah

wal-enjeel

Nederlands:

En hij zendt

De Torah

en het Evangelie

“Tussen zijn handen” wordt vertaald als “vóórafgaat”. Daarnaast insinueert de toevoeging “(van Jezus)” na “het Evangelie”, een bekende moderne moslimeis, namelijk dat het Evangelie van Jezus de naam is van het originele Evangelie, dat verloren is gegaan. Moslims beweren dat het Evangelie volgens Matheus, het Evangelie volgens Lucas... de woorden van mensen zijn. En zij zullen vragen: Wat gebeurde er met het Evangelie van Jezus? (Voor meer, zie Fatir :31, Yunus :37, Yusuf :111 en Al-Maidah :51).

Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. Stel dat je vader in een ver land leeft en je gedurende vele jaren schrijft. Hij stuurt je bericht na bericht van zijn spoedige komst. Op een dag klopt hij aan je deur. Zou hij een bericht bij zich moeten hebben? Nee, hij is het bericht! Vervolgens, na zijn komst, gaat hij terug naar het verre land, kan hij je nog meer berichten verzenden over zijn eerste bezoek en zijn tweede bezoek in de toekomst.

De Evangeliën van Marcus, Lucas en Johannes zijn de evangeliën waar de koran naar verwijst. De koran sprak in Mohammeds tijd van de bijbel, hij bevestigde en eerbiedigde die. Wij kunnen daarom vragen: Wat zou de koran bedoeld hebben toen het verwees naar de bijbel in de volgende verzen: “O Jahja (Johannes), houd u krachtig aan het Boek.” Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was,”(Marjam: 19: 12). “En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen.” (Al-Imraan 3: 48). “En met Maria, de dochter van Imraan, die haar kuisheid bewaarde; Toen ademden Wij haar Onze geest in - zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen.” (At-Tahriem 66: 12). Tientallen andere verzen in de koran spreken zeer hoog van de bijbel, en niet één beschuldigt hem van corruptie.