Hoe de bijbel te lezen

Het is goed dat u bereid bent om de bijbel te lezen. Misschien heeft u de gehele bijbel of misschien alleen het gedeelte dat over Jezus vertelt. Christenen noemen dit gedeelte het nieuwe testament, en het andere gedeelte het oude testament. Deze benamingen hebben een zeer belangrijke betekenis. God sluit overeenkomsten (testamenten/ verbonden) met de mensheid door de geschiedenis heen. Hij toont zichzelf op verschillende manieren aan hen en beveelt hen te antwoorden met gehoorzaamheid en vertrouwen.

De eerste zaak die uitleg verdiend is dat de bijbel erg verschilt in vorm van de koran. De koran wordt gepresenteerd als het directe spreken van God. Natuurlijk kwam het door Mohammed, maar hij wordt gezien alsof hij een kanaal was waardoor water stroomt zonder dat het de smaak in welk opzicht beïnvloedt.

De heilige bijbel werd niet in enkele jaren door één persoon geschreven, maar gedurende vele eeuwen door veel verschillende mensen. Daarin spreekt God vaak direct, maar soms ook door de gedachten en woorden van heilige mensen, door de geschiedenis, en het belangrijkste, in de persoon van Jezus Christus.

Wanneer we de bijbel lezen moeten we dit verschil begrijpen als we bereid zijn iets van Gods Woord te willen ontvangen. Als we verwachten dat de bijbel als de koran is zullen we teleurgesteld raken. Echter, als we de bijbel met een open hart en verstand lezen, kunnen we verrast worden doordat God tot ons spreekt op een nieuwe en erg krachtige manier.

Het hoofdonderwerp van de bijbel is, in tegenstelling tot de koran, niet Gods wetten. Natuurlijk spreken veel passages over de grootheid en macht van God. In de bijbel begint (Genesis hoofdstuk 1) God zich aan ons te presenteren als de grote Schepper van de wereld. Spoedig zien we zijn heiligheid en reinheid, wanneer Adam en Eva's zondigen en hun innige relatie met hem verliezen. We lezen in de “historische boeken” hoe het volk van Israël zijn oordelen zowel op henzelf als ook op hun vijanden ervoer. We zien hoe hij hen wetten en in het bijzonder de Tien Geboden gaf (Exodus 20).

Nog zijn deze eigenschappen niet de belangrijkste van Gods karakter die in de bijbel geopenbaard worden. Nee, het is zijn getrouwe liefde aan de mens; een liefde die erg geduldig was met het zondige volk van Israël. Een liefde die bepaalde mensen zoals Noach, Abraham, Mozes, Job, David en anderen koos om hem op bijzondere manieren te leren kennen.

In het oude verbond zien we hoe vaak God tot zijn verkoren volk kwam en hoe vaak zij zich van hem afwenden en ze er niet in slaagden hem te gehoorzamen. Dus kwam God uiteindelijk met een nieuw verbond om het oude die de mensen hadden verbroken, te vervullen en te verlengen. Dit keer bouwde hij het niet op de gehoorzaamheid van zondige, zwakke menselijke wezens, maar op de redder uit de hemel, de messias. Deze messias werd vele keren in profetieën aangekondigd. In dit nieuwe verbond arriveerde hij, in de vorm van een timmerman geboren in een eenvoudig huis in een achtergesteld gebied van het grote Romeinse rijk. Ja, God is verheven en krachtig, maar soms verbergt hij zijn macht en glorie zodat we hem kunnen herkennen zonder verteerd te worden.

Bij het lezen van het nieuwe testament, moeten we voorzichtig zijn geen verkeerd beeld te krijgen door te zeggen, Jezus was een menselijk wezen en enkel een Profeet. Dan begrijpen we hem volledig onjuist. Hij wordt in de bijbel getoond als méér dan een Profeet en méér dan een menselijk wezen. Trek geen conclusies over hem tenzij je alles wat het nieuwe testament over hem zegt hebt gelezen. Geef speciaal aandacht aan wat hij zei over redding, en wat zijn aangestelde vertegenwoordigers over hem zeiden. Want het doel van de bijbel is niet alleen om ons onderwijs over Gods wetten te geven, maar ook om kennis te laten maken met een persoon die voor ons kan doen wat we nooit voor onszelf kunnen doen.

Deze persoon, Jezus Christus, is het hoofdonderwerp, niet alleen in het nieuwe testament, maar op bepaalde manier ook in het oude testament. Hoewel het oude testament vele eeuwen voordat hij op aarde verscheen geschreven was, bevat het veel verwijzingen naar hem. We kunnen bijvoorbeeld afspiegelingen van hem zien in het leven van Jozef. En het offersysteem van Israël toonde de behoefte aan een vervanger die de straf van de zonden op zich zou nemen. De profeten spraken ook over de komst van degene die voor de mensen zou lijden, en die ook zijn leven tot finale overwinning zou leiden voor zijn volk en hen deel zou maken van zijn eeuwig en geestelijk koninkrijk.

Dit alles is vervuld in het nieuwe testament. Het bevat een viervoudig verslag van zijn leven, (de evangeliën opgeschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes). Verder bevat het de verslagen van zijn eerste volgelingen (Handelingen van de apostelen), gevolgd door hun onderwijs (de rest van het nieuwe testament).

Ja, de bijbel is verschillend van de koran. Zijn geschiedenis is verschillend, zijn doel is verschillend. Zijn hoofdonderwerp is verschillend. Maar deze bibliotheek aan boeken van verschillende tijden vormt één boek, want de bijbel spreekt met één stem, de stem van God. Moge die ook tot u spreken! Bid tot hem als je leest, “O God, laat uzelf aan mij zien.” Hij zal dit gebed beantwoorden als u het oprecht bidt.