Welke wortels?

Door Ds Richard P. Bailey

Sommige mensen beweren dat de donkere man[i] zijn wortels in de islam liggen en dat moslim-zijn net zo natuurlijk voor hem is als ademhalen. Zij zeggen ook dat het christelijk geloof de blanke man  zijn religie is, die de Afrikanen wegnam van de ware moslimidentiteit door de gedwongen oplegging van naam en religie van de slavendrijvers.

Als de islam de donkere man zijn ware identiteit is, waarom moeten Afrikaanse Amerikanen [ii]die zich tot de islam hebben bekeerd in het Arabisch bidden tot “Allah”(de Arabische naam voor God), de koran in het Arabisch reciteren en veel Arabische religieuze termen en frases herhalen? Als zij hun naam veranderen, waarom is het altijd een Arabische naam? Waarom Arabisch en niet Swahili, Hausa, Sango, Zoeloe of enig andere etnische Afrikaanse taal? Afrikaanse Amerikanen die zich tot de islam bekeerd hebben worden aangemoedigd de lang uitstrekkende Arabische gewaden te dragen die natuurlijk zijn voor het leven in een woestijnklimaat in plaats van één van de Afrikaanse kledingstijlen ontwikkeld voor het leven in de tropen of de savanne. Veel vrouwen worden verteld dat zij de Arabisch “hidjaab (sluier)” moeten dragen. Het lijkt dat moslim-zijn betekent Arabier-zijn, niet Afrikaan-zijn! Hoe kan het worden van een Arabier “net zo natuurlijk zijn als ademhalen” voor een Afrikaan?

In tegenstelling hierop, bidden en lezen Afrikaanse christenen de bijbel in hun eigen Afrikaanse taal en dragen hun eigen Afrikaanse kledingstijlen. Messias Jezus zei dat de almachtige God de taal van onze geesten wil horen, woorden gesproken in waarheid [1], niet slechts de religieuze woorden die we met onze monden herhalen. Waarom zou hij van ons vragen om zijn woorden in een taal te leren en te herhalen die vreemd voor ons is?

Het Afrikaanse continent bevat verscheidene raciale groepen. De oorspronkelijke Berberinwoners van noordelijk Afrika werden overwonnen en “Gearabiseerd” door binnendringende Arabische moslimbedoeïenen van het Arabische schiereiland. Europese kolonialisten veroverden het meeste van zuidelijk Afrika en hebben nog steeds een grote invloed daar. Overeenkomstig vestigden duizenden werkers en handelaren uit India zich in oostelijk Afrika. Maar de Afrikaanse Amerikaan traceert zijn voorouders niet terug tot de Arabieren, Europeanen of Indiase immigranten van Afrika, maar tot zijn oorspronkelijk donkere bewoners – de ware Afrikanen.

Omdat de islamitische religie zich begon te verspreiden in westelijk Afrika, was waarschijnlijk ongeveer 20% van de slaven dat naar Amerika gebracht werd moslim. De oorspronkelijke religie van het Afrikaanse volk, echter, was animistisch (het aanbidden van geesten), en er is geen twijfel dat de meeste van de slaven animisten waren. De islamitische religie groeide in Afrika, maar dat deed het christelijk geloof ook. In feite, dateert het christelijk geloof in Afrika terug naar de Ethiopische eunuch genoemd in het boek Handelingen, zeshonderd jaar voordat de islam begon! In 1900 was 76% van sub-sahara Afrika animistisch, 15% moslim en 11% christen. Vandaag de dag is 16% van Donker Afrika animistisch, 48% is christen en slechts 32% is moslim! [2] Vraag uzelf, is de islam de oorspronkelijke religie van etnische Afrikanen? Was het ooit de hoofdreligie van de donkere man? Vandaag de dag is christen-zijn meer Afrikaans dan moslim-zijn of iets anders!

Voor wat betreft de bewering dat het christelijk geloof “de blanke man zijn religie” is, het ontstond in Azië en verspreidde zich in Afrika voordat het uitspreidde naar Europa. Alhoewel het sneller groeide in Europa gedurende veel eeuwen, is het nu veel sneller buiten Europa aan het groeien. Afrikanen, Aziaten en Latino christenen hebben zich verdubbeld in de laatste 25 jaar en tellen nu 980 miljoen zielen. Dit vergeleken met de schamele 730 miljoen “blanke”( Europeanen & Amerikaanse) christenen! Getalsmatig gezien, is het christelijk geloof niet langer de blanke man zijn religie.

Het is waar dat de slaven die naar Amerika gebracht werden, gedwongen werden Europese, “christelijke” namen aan te nemen en op sommigen werd dwang uitgeoefend om christen te worden. Het is ook waar dat de miljoenen Afrikaanse slaven die verkocht werden in het moslimse Midden Oosten gedwongen werden Arabische namen en de islamitische religie aan te nemen. Slavernij is slecht en deze praktijk van gedwongen bekering lijkt altijd deel ervan te zijn.

Sommigen zijn te ver gegaan in het proberen de waardigheid van hun Afrikaanse wortels te waarderen en zijn gevallen in de zelfbedriegende val van het denigreren van alle andere volken. Zij leren dat “de blanke man een duivel is” (iets dat nooit geleerd werd door de historische, orthodoxe islam!), en dat “Jezus en al de profeten donker waren”. Recente archeologisch onderzoek openbaart dat Jezus, een Semitische jood in het land woonde op de grens van Europa en Afrika, een gekleurde man was, half “wit” en half “zwart”, die tot ons allen behoort!

We moeten allemaal onze trots in onze eigen etnische wortels zien en de geschiedenis en cultuur van onze voorouders waarderen. Echter als we te exclusief onder de indruk zijn van de grootheid van ons eigen etnische achtergrond, beginnen we anderen als niet één van de “broeders” te zien.

Als we werkelijk eerlijk zijn tegenover onszelf, zullen we erkenden dat onze wortels niet meer zijn dan een lange lijn van dode mensen, die veel fouten maakten, en wiens ware karakters verduistert zijn in het ontbreken van informatie. In feite zullen we als we onze wortels ver genoeg terug traceren zien dat we allen kinderen van Adam zijn, die ervoor zorgde dat we uit het paradijs verworpen zijn en de dood aan ons introduceerde [3] door zijn rebellie tegen God.

Er is een alternatief! We kunnen onze identiteit in de Heer Jezus vinden die de dood overwon en de macht heeft om ons betekenisvolle levens vandaag de dag te geven. Als gelovigen in Christus, zijn we allereerst kinderen van God [4] en ten tweede leden van een bepaalde familie en/ of raciale groep. Wanneer ik mijn werkelijke identiteit in Christus vind, plaats ik mijzelf op gelijk niveau met al de andere mensen omdat geen raciale of etnische groep uitgesloten is van het ontvangen van de vrije gift van redding door Jezus [5].

De wortels van de Heer Jezus de messias zijn helder. Hij zei: ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’[6]. Hij was aanwezig in het begin van de schepping [7], en was in feite aanwezig voor de schepping van de wereld [8] Hij is diegene die zei: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”[9] Dat is waarom hij “telg van David” wordt genoemd. [10]

Gods volk vandaag de dag is uit ieder volk, ras, taal en natie op aarde. We vinden onze echte wortels in Jezus, die ons tot zijn eigen bijzonder volk heeft gemaakt. [11]

Welke wortels probeert u te vinden? Degenen die nooit hun positie als zonen van God hebben geaccepteerd door de redding die hij voor een ieder van ons in Christus voorzien heeft, zijn gedoemd tot het pogen van het vinden van betekenis en gerief in de identiteit van hun onvolmaakte menselijke afkomst

Voetnoten

 1. “23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.” (Johannes 4:23,24)
 2. Data uit almanakken en wereldboeken.
 3. “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.” (Romeinen 5:12)
 4. “12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. ” (Johannes 1:12,13)
 5. “En ze zetten een nieuw lied in:
  ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht (5:9) mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.” (Openbaring 5:9)
 6. Johannes 8:58
 7. Zie Johannes 1:1-3
 8. Jezus zei: “Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.” (Johannes 17:5)
 9. Openbaring 22:13
 10. Openbaring 22:16
 11. “9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. ” (1 Petrus 2:9,10)

Voetnoten

[i] In het originele artikel staat hier “Black Man”, waar niets meer of minder mee bedoeld wordt dan de medemens van Afrikaanse komaf.

[ii] Dit geldt natuurlijk ook voor Afrikaanse Europeanen.