Christen-zijn

Vandaag de dag is het woord ambigu. Het roept in onze hoofden een variëteit aan gedachten en herinneringen op, voor ieder persoon andere. Sommigen denken aan enkele historische gebeurtenissen, zoals de kruistochten, de Spaanse inquisitie of de heksenvervolgingen. Anderen denken aan de kerk, het aanbidden van God, of het naar de hemel gaan. Voor nog anderen, is het een herinnering aan recente seksschandalen van TV-dominees. Echter veel van wat we christelijk noemen, wordt bepaald door onze percepties ervan, die weer gebaseerd zijn op onze ervaringen en kennis ervan. Voor veel mensen omvat deze ervaring wat zij erover horen in de media, het bezoeken van de kerk, het bespreken met vrienden en kennissen, of het observeren van mensen die zichzelf “christenen” noemen. Echter, veel mensen weten weinig van het christen-zijn door de bijbel te lezen. Omdat dit door de meeste mensen als belangrijk voor het christen-zijn wordt beschouwd, is het verkrijgen van kennis hierover gewenst om een completer beeld van het hiervan te verkrijgen. Het is daarom mijn intentie om enkele onderwerpen te presenteren en te bespreken die niet gekend kunnen worden behalve dan door de bijbel te lezen.

Ik wil benadrukken dat voor iemand die beter het christendom wil begrijpen door kennis te nemen van de bijbel, het niet uitmaakt of die persoon de bijbel voor waar beschouwd of niet. Inderdaad, net zo als bij het verkrijgen van kennis van enig andere religie, is het alleen belangrijk te weten dat de volgelingen hun heilige boeken als waarheid beschouwen. Dus, de hier gepresenteerde onderwerpen zijn informatief bedoeld, en niet opdringend. Dat wil zeggen dat zij alleen bespreken wat de bijbel zegt, zonder proberen iemand te dwingen te geloven dat de bijbel waar is.

De kernboodschap van de bijbel

“Veel mensen stellen zich een God voor die comfortabel op een afstandelijke troon zit, veraf gelegen, gereserveerd, ongeïnteresseerd, en onverschillig voor de noden van de stervelingen, totdat ze misschien hem zouden kunnen lastigvallen tot het nemen van acties namens hen” (1)

Dit is zeker niet de God die de bijbel presenteert. Dit artikel zal de kernboodschap van de bijbel bespreken, en natuurlijk is God deel van deze boodschap. De mens is een ander essentieel element die de bijbel continu noemt. Echter, de bijbel gaat niet alleen over God en de mens, maar gaat ook over de relatie tussen de mens en God. Heel eenvoudig gezegd gaat het bijbelse verhaal over deze relatie.

In het Begin...

In het begin, spreekt de bijbel van een volmaakte God die alles schept. Hij schiep de mens, en de mens was geschapen naar Gods eigen beeld (Genesis1: 27). De mens als God in de zin dat hij vrij van tekortkomingen was geschapen. Dus, de mens en God genoten een volmaakte relatie.

Allen hebben hun eigen weg gekozen

Omdat de mens naar het beeld van God was, had hij een wil, en dus de vrijheid om te kiezen. De mens, in zijn vrije wil, heeft gekozen om zijn eigen weg te gaan, in tegenstelling tot Gods weg. De bijbel zegt dat iedere persoon dit heeft gedaan. “ Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg” (Jesaja 53:6). Dit is gelijk aan een kind dat van huis wegrent, een analogie gemaakt in de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). Stel je voor een driejarig kind dat zijn ouders verteld dat hij heeft besloten om het huis te verlaten en zijn eigen weg te gaan in het leven. Alhoewel niet in staat om zonder ouders te overleven, kiest hij nog om weg te gaan. Overeenkomstig zegt de bijbel dat de mens werkelijk niets kan doen zonder God, nu hij gekozen heeft om zijn eigen weg in plaats van Gods weg te gaan.

Zonde

De term in de bijbel dat gebruikt wordt voor het kiezen van je eigen in plaats van Gods weg is zonde. Dit is wat ons scheidt van God;  “door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.” (Jesaja 59:2). Romeinen 6:23 zegt dat “Het loon van de zonde is de dood.” De mens is geestelijk gescheiden van God en ontvangt de dood als gevolg van de zonde.

Gelijk een rank gescheiden van wijnstok (Johannes 15:5), kan men eventjes lijken te leven, maar in werkelijkheid, figuurlijk gezien, is hij dood omdat hij zichzelf van de levensbron heeft afgescheiden.

Wat kan de mens doen om terug te keren tot God?

Omdat de mens de volmaakte relatie met zijn volmaakte God heeft verbroken, is hij geestelijk dood en gescheiden van God. Hoe kan de mens zichzelf redden van zijn ernstige situatie? Veel mensen die zich van God afgescheiden voelen proberen deze relatie te herstellen door dingen te doen, als in religieuze activiteiten deel te nemen, een goed leven te leiden, geld aan goede doelen te geven of leven volgens bepaalde morele standaarden. Echter, de bijbel zegt dat het onmogelijk is voor de mens om zichzelf te redden (Matteüs 19:25-26). Er zijn geen goede daden die de mens kan doen om zijn relatie met God te herstellen (Efeziërs 2:8,9, Titus 3:5). Als het aan de mens ligt, is de mens eeuwig van God gescheiden.

Wat doet God?

God echter, wil de volmaakte relatie tussen de mens en hem herstellen. Volgens 1 Timoteüs 2:4, wil God dat alle mensen behouden worden en Ezechiël 33:11 zegt dat God geen genoegen heeft in de dood van degenen die zich van hem afwenden. Dus wat doet God?

Om een volmaakte relatie met God te genieten, moet de mens eerst volmaakt gemaakt worden, omdat God volmaakt is (Mattheüs 5:48). Maar de mens is reeds bedorven door onvolmaaktheid vanwege zijn besluit om zichzelf van God te scheiden. God moet de mens reinigen van zijn zonde voordat de relatie hersteld kan worden.

De bijbel zegt dat God mens werd (Johannes 1:14) en een leven zonder zonde leefde, hoewel hij op iedere manier als ieder man werd verleid (Hebreeën 4:15). Zijn naam was Jezus. Alhoewel Jezus de enige man was die nooit zondigde en zichzelf van God afscheidde, gaf hij niettemin vrijwillig zijn leven op:

17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen (Johannes 10:17-18)

Hij liet zichzelf kruisigen en nam zelfs de zonde van de hele wereld op zich zodat de relatie tussen God en de mens kon worden hersteld:

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. (2 Korintiërs 5:21)

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. (1 Petrus 3:18)

Dus maakte God een weg voor de mens om voor hem volmaakt te zijn. Jezus betaalde de doodstraf op de zonde en afscheiding in plaats van dat de mens dit zelf zou moeten.

Gods gift ontvangen

Dus de bijbel zegt dat alle mensen zijn hersteld tot God vanwege wat Jezus heeft gedaan? Nee. Romeinen 6:23 zegt dat “het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Het is alsof een man op de hoek van de straat tien dollars aanbood. Om die tien dollars te verkrijgen, moet een persoon die aannemen. Er is actie van het aannemen van de gift bij betrokken. Op dezelfde manier, spreekt de bijbel van het ontvangen van Gods gift van eeuwig leven (dat is eeuwigheid met God). Het volgende vers legt uit hoe dit gebeurt:

12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. (Johannes 1:12-13)

9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. (Romeinen 10:9-10)

Kennelijk, is geloven in Jezus essentieel om Gods gift te ontvangen. Maar geloven betekent hier meer dan alleen intellectueel een geloofssysteem vormen. Als de bijbel zegt “geloof met uw hart”, suggereert het een dieper soort van geloven, het soort dat iemands manier van leven beïnvloedt. Het is een handeling Jezus te vertrouwen te doen in wat hij zei dat hij zou doen.

Jezus zegt:

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaring 3:20)

Dus, alles wat de mens moet doen is vragen, en Christus zal in zijn leven komen.

Noot

  1. John R.W. Stott, Basic Christianity, Inter-Varsity Press, Illinois, 1971, p.11