Commentaar op rapport Telderstichting maart 2007:
“De koran getoetst aan de westers beschaving en rechtsorde”
geschreven door H.M.S. Frankenvrij

Onder pseudoniem, waarom? We leven toch in een vrij land met recht op de vrijheid van meningsuiting?

Artikel is te downloaden: http://www.novatv.nl/uploaded/FILES/Liberaal%20reveil.pdf

Over het algemeen goed stuk werk met een vooral uitstekende conclusie: Koran roept op tot oorlog en uitmoorden van alle niet-moslims en mishandelen en verminken van ongehoorzame vrouwen, echtbrekers, dieven e.d. en moet derhalve direkt verboden worden. Ook te weinig toegewijde moslims of ex-moslims riskeren de dood van hun “vromere” geloofsgenoten en zo staat de hele moslimgemeenschap onder zware druk, om aan de koran/sjaria/soenna/hadith  te voldoen. Het in bezit hebben en promoten van dit boek is een misdrijf, zie art. 137 e en 132 van wetboek van strafrecht; vergelijkbaar met verbod op Mein Kampf van Hitler.

Bij het lezen kom ik wel wat detailfouten tegen, zoals:

Dit wordt niet verder aangetoond en dat zal ook moeilijk zijn; het boek “die dunklen Anfange” van Ohlig/Puin geeft aan, dat de ontstaansgeschiedenis zeer warrig is en lang heeft geduurd.

Men vergeet meestal, dat Jezus Christus in Matth. 5:17 e.v. uitdrukkelijk leert, de hele Tora in ere te houden en Paulus leert en praktiseert de Tora als “heilig en goed” (Rom.7:12). De denkfout zit hierin, dat wettisch leven zou bewerken, dat je daarmee de eeuwigheid bij God zelf verdient, wat onzin en onhaalbaar en nooit zo bedoeld is. Door genade en vergeving, die God schenkt en symboliseert in de offerdienst in de tempel te Jeruzalem aan een eerlijk berouwvol hart en vervult in het ware Pesachlam, Jezus Christus, kan ieder mens, die dat aanvaardt, de eeuwigheid bij God ontvangen. Vanuit die genade ga je Gods geboden doen en die staan in de Tora en veel geboden, zoals de meeste van de 10 geboden, doen christenen, maar veel laat men onterecht achterwege, ondanks de woorden van Jezus Christus in genoemde bergrede.

De schrijver is wel goed genuanceerd bezig, als hij zegt, dat doodslag in het Oude Testament bij het verdrijven van de heidense volken in Kanaän onder Mozes een incidenteel gebeuren was, wat nooit is bedoeld noch opgevat als een Goddelijke opdracht voor de rest van de wereld, zoals in de koran wel het geval is.

Een detailfout is hier het speken over ca. 80 boeken in de Bijbel, terwijl het er 66 zijn, maar mogelijk heeft de schrijver wat apocriefe boeken meegeteld, die niet in de canon zijn opgenomen.

Hij schrijft wel, dat er een heel verschillend beeld is van die zgn. zelfde God en dat het Oude Testament ook zou beginnen met een veel primitiever Godsbeeld, dat garandeert, dat de vijanden altijd zouden worden overwonnen. Door de profeten na Mozes en zeker na de ballingschappen zou dat beeld verandert  zijn bij de Joden, maar in de islam houdt men er onverkort aan vast: de wereld veroveren voor Allah blijft de opdracht. Ik protesteer hier met klem tegen: de God van Abraham, Isaäk en Jakob blijft dezelfde tot in eeuwigheid en Zijn liefde en rechtvaardigheid en genade ook. Zowel christenen als Joden zullen hun beeld van God   moeten bijstellen en moslims moeten beseffen, dat Allah een afgod is, zoals er zoveel zijn. Want als er maar 1 God is en Allah in de koran in vgl. met de God van de Bijbel duidelijk een totaal andere is, dan is 1 van beiden een afgod.

Moslims moeten dus op zoek naar een heel andere God, de God van de Bijbel, te vinden in Jezus Christus.

Hij wil in een Vader-kind relatie met ons van hart tot Hart leven en van Hart tot hart. Joden moeten dus van uit het kennen van de enige ware God op zoek naar de Messias en zien, dat in Jezus de lijdende Messias gekomen is en dat Hij straks komt als de Koning-Messias, Mashiach ben David. Juist Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) openbaart de bedoeling van de Tora, vervult die en leeft die voor en laat zien, Wie God is!

God - het volk Israel - het land Israël - Tora - Yeshua ha Mashiach - alle volken, het hoort bij elkaar in Gods plan en Jezus als Jood, beschreven in een door en door Joodse Bijbel, geschreven door Joden en voor Joden in de eerste plaats, is niet  “los verkijgbaar” van Zijn Jood-zijn! Bovendien moeten christenen beseffen, dat er maar 1 God is, van Genesis tot Openbaringen is Hij dezelfde. De zondvloed, de 10 plagen in Egypte om Israel te bevrijden en de rampen van Openbaringen in de eindtijd zijn allen afkomstig en onder controle van dezelfde God!!!! Met het nieuwe verbond (Jeremia 31:31) , het evangelie van Jezus Christus, centraal in de Bijbel, van dezelfde God !!

Verder een uitstekend artikel met veel voetnoten ter onderbouwing! Vooral de opmerking: “als hier een godsdienst zou worden verkondigd, waarbij mensenoffers zouden worden gevraagd, zoals bij de Azteken en bij kannibalen, dan zou dat niet worden geaccepteerd ”, is een eye-opener. Feitelijk vraagt de islam dat ook, gezien de oproep tot moord in vele teksten in de koran en de 3 afgeslachte christenen, die een boekwinkel in Turkije hadden en de 3 christelijke schoolmeisjes in Indonesië, allen met doorgesneden kelen, getuigen er van. Net als de 20 Irakezen, die als gijzelaars zijn doodgeschoten op 18 april in Irak als slechte moslims. Zie verder de actuele Jihadlijst op www.thereligionofpeace.com

Tenslotte suggereert de schrijver een gekuiste versie van de koran en ook, dat daarvoor steun zou zijn onder de ruim 1 miljoen Nederlandse moslims.

  1. ondenkbaar, de koran is immers de onfeilbare boodschap van Allah, die alle voorgaande boeken als de Tora,de Psalmen en het Evangelie (Taurat,Zibur en Injil) van alle door de Joden en christenen ingebrachte leugens bevrijdt als “de laatste geopenbaarde waarheid” (aldus de koran)
  2. ik heb nog nergens kunnen lezen, dat daar ook maar 1 moslim steun aan geeft.

Hij eindigt met de woorden, dat God, de ene, eeuwige, rechtvaardige, universele (bedoelt wordt hoop ik “alomtegenwoordige”), barmhartige God van ons liefde hoop en trouw vraagt. Hij citeert dat uit Matth. 22:37-39 en 23:23. Prachtige woorden van Jezus Christus, die er overigens wel  vs. 40 aan toe voegt: “aan deze 2 geboden hangt de hele Tora en de profeten”, dus het hele Oude Testament is opgehangen aan deze 2 geboden van liefde, die staan in genoemde verzen: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Een mooi slot en het wordt er beter op, als het citaat letterlijk wordt overgenomen, compleet, met de waardering van Yeshua ha Mashiach voor het Oude Testament.

Voor vragen of opmerkingen kunt u desgewenst mailen, bj.kok@planet.nl

Alle lezers Gods rijke zegen toewensend,

Shalom,

Ben Kok (joods-christelijk pastor)