Ibn Ishaaq’s Sirat Rasoel Allah (Biografie van de Profeet van Allah) index  

A. Guillaume’s The Life of Muhammad hoofdstuktitel

In het Nederlands

Wim Ravens Het leven van de Profeet hoofdstuktitel

Op Answering-Islam Dutch

PART I

DEEL I

       

THE GENEALOGY OF MUHAMMAD; TRADITIONS FROM THE PRE-ISLAMIC ERA; MUHAMMAD'S CHILDHOOD AND EARLY MANHOOD

DE GENEALOGIE VAN MOHAMMED, TRADITIES VAN DE PRE-ISLAMITISCHE TIJDPERK; MOHAMMEDS JEUGD EN JONGE JAREN

       

Genealogy

Genealogie

3

Mohammeds afkomst

23

 

The soothsayers Shiqq and Satih

De waarzeggers Shiqq en Satih

4

 

 

 

Abu Karib’s expedition to Yathrib

Aboe Karib’s expeditie naar Jathrib

6

 

 

 

His sons Hassan and ‘Amr

Zijn zonen Hassan en ‘Amr

12

 

 

 

Lakhni‘a Dhu Shanatir

Lakhni‘a Dhoe Shanatir

13

     

Dhu Nuwas

Dhoe Noewas

14

     

Christianity in Najran

Het christendom in Nadjraan

14

     

‘Abdullah b. al-Thamir and the Christian martyrs

‘Abdoellah b. al-Thamir en de christelijke martelaren

16

     

Abyssinian domination of the Yaman

Abyssinische dominantie van de Jaman

18

     

Abraha’s abortive attack on Mecca

Abraha’s afgebroken aanval op Mekka

21

     

Persian domination of the Yaman

Perzische dominantie van de Jaman

30

     

The descendants of Nizar b. Ma‘add

De nakomelingen van Nizar b. Ma‘add

34

     

Origin of idolatry among the Arabs

Oorsprong van afgodendienst onder de Arabieren.

35

     

Arab taboos

Arabische taboes

40

     

The descendants of Mudar

De nakomelingen van Moedar

40

     

The digging of Zamzam

Het opgraven van Zamzan

45,62

     

Kinana and Khuza‘a expel Jurhum and occupy the Ka‘ba

Kinana en Choeza‘a verdrijven Djoerhoem en bezetten de Ka‘ba

46

     

The hajj in the Jahiliya

De haddj in de djahilia

49

     

Quraysh predominate in Mecca

Qoeraisj overheersen in Mekka

52

     

Internal dissensions

Interne onenigheid

56

     

The wells of Mecca

De bronnen van Mekka

65

 

 

 

‘Abdu’1-Muttalib vows to sacrifice his son

‘Abdoe’l-Moettalib belofte om zijn zoon te offeren

66

 

 

 

‘Abdullah father of the prophet

‘Abdoellah vader van de profeet

68

 

 

 

Amina mother of the prophet

Amina moeder van de profeet

69

 

 

 

His birth and fostermother

Zijn geboorte en pleegmoeder

69

De geboorte

Het verhaal van Mohammeds voedster. Het ‘splijten van de buik’

25

27

 

His mother’s death

De dood van zijn moeder

73

 

 

 

Death of ‘Abdu’1-Mutalib and elegies thereon

De dood van ‘Abdoe’l-Moetalib en treurdichten daarover

73

 

 

 

Abu Talib becomes Muhammad’s guardian

Aboe Talib wordt Mohammeds beschermeling

79

 

 

 

The monk Bahira

De monnik Bahira

79

Mohammeds vroege jeugd. Tekenen en voorzeggingen van het profeetschap

31

 

The sacrilegious war

De heiligschennende oorlog

82

Mohammed tegen de zonde beschermd CC

37

 

Muhammad marries Khadija

Mohammed huwt Chadiedja

82

Het huwelijk met Chadiedja

38

 

Rebuilding of the Ka‘ba

Herbouw van de Ka‘ba

84

 

 

 

The Hums

De Hoems

87

 

 

 

Jews, Christians, and Arabs predict Muhammad's mission

Joden, christenen en Arabieren voorspellen Mohammeds missie

90

     

Salman the Persian

Salmaan de Pers

95

     

Early monotheists

Vroegere monotheïsten

98

     

The Gospel prophecy of the sending of ‘the Comforter’

Het Evangelieprofetie van het sturen van ‘de Trooster’

103

     

PART II

DEEL II

 

 

 

 

MUHAMMAD’S CALL AND PREACHING IN MECCA

MOHAMMEDS ROEPING EN PREDIKING IN MEKKA

109

 

 

 

His call and the beginning of the Quran

Zijn roeping en het begin van de koran

111

Het begin van het profeetschap. De eerste koranopenbaring

40

 

Khadija accepts Islam

Chadiedja aanvaardt de islam

111

Chadiedja wordt moslim. Onderbreking en hervatting van de openbaring

45

 

Prayer prescribed

Gebed voorgeschreven

112

De instelling van de salaat

46

 

‘Ali the first male Muslim, then Abu Bakr and his converts

‘Ali de eerste mannelijke moslim, daarna Aboe Bakr en zijn bekeerlingen

114

De eerste moslims

50

 

Muhammad preaches and Quraysh reject him

Mohammed predikt en de Qoeraisj verwerpen hem

117

De Islam openlijk gepredikt. Vijandschap van Koeraisj

52

 

Abu Talib protects him from Quraysh

Aboe Talib beschermt hem voor de Qoeraisj

118

 

 

 

Persecution of Muhammad

Vervolging van Mohammed

130

 

 

 

Hamza accepts Islam

Hamza aanvaardt de islam

131

Hamza’s bekering

56

 

‘Utba attempts a compromise

‘Oetba probeert een compromis

132

 

 

 

Conference with Quraysh leaders. The chapter of The Cave

Conferentie met de Qoeraisj leiders. Het hoofdstuk van De Grot

133

 

 

 

‘Abdullah b. Mas'ud recites the Quran publicly

‘Abdoellah b. Mas’oed reciteert de koran publiekelijk

141

Het eerste koranreciet

57

 

Meccans persecute Muhammad’s followers

Mekkanen vervolgen Mohammeds volgelingen

143

De vervolging verhevigd

58

 

The first emigrants to Abyssinia

De eerste emigranten naar Abyssinië

146

De emigratie naar Ethiopië

60

 

Quraysh try to get them sent back

Qoeraisj proberen hen teruggestuurd te hebben

150

 

 

 

How the Negus gained his throne

Hoe de Negus zijn troon verwierf

153

 

 

 

‘Umar accepts Islam

‘Oemar aanvaardt de islam

155

Oemar wordt moslim

60

 

The document proclaiming a boycott

Het document dat een boycot proclameert

159

De boycot

71

 

Active opposition to Muhammad

Actief verzet tegen Mohammed

161

 

 

 

His temporary concession to polytheism

Zijn tijdelijke concessie aan het polytheisme

165

De duivelsverzen

71

 

The return of the first emigrants

De terugkeer van de eerste emigranten

167

 

 

 

‘Uthman b. Maz‘un and Abu Bakr renounce their protectors

‘Oetmaan b. Maz’oen en Aboe Bakr zich hun beschermers vwaaarwel

169

Twee wonderen

75

 

Annulling of the boycott

Het opheffen van de boycot

172

 

 

 

Tufayl b. ‘Amr accepts Islam

Toefail b. ‘Amr aanvaardt de islam

175

     

Abu Jahl’s dishonesty

Aboe Djahl’s oneerlijkheid

177

     

Rukana wrestles with Muhammad

Roekana worstelt met Mohammed

178

     

Some Christians accept Islam

Sommige christenen aanvaarden de islam

179

     

Death of Abu Talib and Khadija

Dood van Aboe Talib en Chadiedja

191

 

 

 

Muhammad preaches in al-Ta’if

Mohammed preekt in al-Ta’if

192

Mohammeds bezoek aan Ta’if

88

 

Muhammad preaches to the Beduin

Mohammed preekt to de Bedoeinen

194

 

 

 

Iyas accepts Islam

Ijas aanvaardt de islam

197

 

 

 

Beginning of Islam among the Helpers

Het begin van de islam onder de de helpers.

197

De ‘Helpers’ uit Medina

91

 

The first pledge at al-‘Aqaba

De eerste belofte bij al-‘Aqaba

198

 

 

 

Institution of Friday prayers in Medina

De instelling van vrijdagdsgebeden in Medina

199

 

 

 

The second pledge at al-'Aqaba

De tweede belofte bij al-‘Aqaba

201

De Tweede Akaba

95

 

Names of the twelve leaders

Namen van de twaalf leiders

204

 

 

 

‘Amr’s idol

‘Amr’s afgod

207

 

 

 

Conditions of the pledge and names of those present

Voorwaarden van de belofte en de namen van de aanwezigen

208

Voorwaarden van de Tweede Akaba.

99

 

Allah orders Muhammad to fight

Allah gebiedt Mohammed om te vechten

212

Het bevel tot de strijd

99

 

The Emigrants to Medina

De Emigranten naar Medina

213

 

 

 

Those with whom they lodged

Degenen bij wie zij logeerden

218

 

 

 
           

PART III

DEEL III

 

 

 

 

MUHAMMAD'S MIGRATION TO MEDINA , HIS WARS, TRIUMPH, AND DEATH

MOHAMMEDS MIGRATIE NAAR MEDINA, ZIJN OORLOGEN, TRIOMPFEN EN DOOD

219

 

 

 

Muhamrnad’s hijra

Mohammeds hidjra

221

De hidzjra naar Medina

100

 

He builds a mosque and houses in Medina

Hij bouwt een moske en huizen in Medina

228

 

 

 

Covenant with the Jews and men of Medina

Verbond met de joden en de mannen van Medina

231

He document van Medina

109

 

Brotherhood between the Emigrants and the Helpers

Broederschap tussen de Emigranten en de Helpers

234

 

 

 

The Call to Prayer

De oproep tot gebed

235

De oproep tot de salaat

114

 

Aboe Qais

Aboe Qais

236

 

 

 

Jewish opponents

Joodse tegenstanders

239

Vijandschap van de joden en Halfhartigen

115

 

‘Abdullah b. Salam accepts Islam

‘Abdoellah b. Salam aanvaardt de islam

240

 

 

 

Jews joined by hypocrites among the Helpers

Joden versterkt door de hypocrieten van onder de Helpers

242

De expeditie naar Nachla in de heilige maand CC

118

 

Disaffected rabbis

Ontevreden rabbi’s

246

 

 

 

The chapter of The Cow and Jewish opposition

Het hoofdstuk van De Koe en joodse tegenstand

247

 

 

 

Deputation from the Christians of Najran

Afvaardigingen van de christenen van Nadjraan

270

 

 

 

The disaffected

De ontevredenen

277

 

 

 

Fever in Medina

Koorts in Medina

279

 

 

 

Date of the hijra

Datum van de hidjra

281

 

 

 

The first raid: on Wadan

De eerste rooftocht: op Wadaan

281

 

 

 

Hamza’s raid to the coast

Hamza’s rooftocht naar de kust

283

 

 

 

Raid on Buwat

Rooftocht op Boewat

285

 

 

 

Raid on a1-‘Ushayra

Rooftocht op al-‘Oesjaira

285

 

 

 

Raid on al-Kharrar

Rooftocht op al-Charraar

286

 

 

 

Raid on Safawan

Rooftocht op Safawaan

286

 

 

 

Fighting in the sacred month

Het vechten in de heilige maand

286

 

 

 

The change of the Qibla

De wijziging van de Qibla

289

 

 

 

Battle of Badr

Slag van Badr

289

De slag bij Badr

122

 

Zaynab sets out for Medina

Zainab gaat naar Medina

314

 

 

 

Abu’1-‘As accepts Islam

Aboe’l-‘As aanvaardt de islam

316

 

 

 

‘Umayr b. Wahb accepts Islam

‘Oemair b. Wahb aanvaardt de islam

318

 

 

 

The chapter of The Spoils

Het hoofdstuk van De Buit

321

 

 

 

Names of the Emigrants who fought at Badr

Namen van de emigranten die vochten te Badr

327

 

 

 

Names of the Helpers who fought at Badr

Namen van de helpers die vochten te Badr

330

 

 

 

Names of' the prisoners

Namen van de gevangenen

338

 

 

 

Verses on the battle

Verzen over de slag

340

 

 

 

Raid on B. Sulaym

Rooftocht op B.Soelaim

360

 

 

 

Raid called al-Sawiq

Rooftocht genaamd al-Sawiq

361

 

 

 

Raid on Dhu Amarr

Rooftocht op Dhoe Amarr

362

 

 

 

Raid on al-Furu‘

Rooftocht op al-Foeroe‘

362

 

 

 

Attack on B. Qaynuqa‘

Aanval op B. Qainoeqa‘

363

De zaak met de stam Kainoekaa'

135

 

Raid on al-Qarada

Rooftocht op al-Qarada

364

 

 

 

Killing of Ka’b b. al-Ashraf

Het doden van Ka’b b. Al-Ashraf

364

 

 

 

Muhayyisa and Huwayyisa

Moehaijisa en Hoewaijisa

369

 

 

 

Battle of Uhud

De slag van Oehoed

370

De slag bij Oehoed

137

 

The Quran .on Uhud

De koran over Oehoed

391

 

 

 

Names of the Muslims slain at Uhud

Namen van de moslims gedood bij Oehoed

401

 

 

 

Names of the polytheists slain at Uhud

Namen van de polytheïsten gedood bij Oehoed

403

 

 

 

Verses on Uhud

Verzen over Oehoed

404

 

 

 

The day of al-Raji‘

De dag van al-Radji‘

426

 

 

 

Poems thereon

Gedichten daarover

429

 

 

 

Treachery at Bi’r Ma‘una

Bedrog bij Bi’r Ma’oena

433

 

 

 

B. al-Nadir exiled

B. al-Nadier verdreven

437

De verdrijving van de stam Nadier

148

 

Poetry thereon

Gedichten daarover

439

 

 

 

Raid of Dhatu’1-Riqa‘

Rooftocht van Dhatoe’l-Riqa

445

 

 

 

Las t expedition to Badr

Laatste expeditie naar Badr

447

De laatste tocht naar Badr

150

 

Raid on Dumatu’l-Jandal

Rooftocht op Doematoe’l-Djandaal

449

 

 

 

Battle of the Ditch

De slag van de loopgraven

456

De belegering van Medina

151

 

Attack on B. Qurayza

De aanval op de stam Qoeraiza

461

De uitroeiing van de joodse stam Koeraiza

165

 

Poetry thereon

Gedichten daarover

470

 

 

 

Killing of Sallam

Het doden van Sallam

482

 

 

 

‘Amr b. al-‘As and Khalid b. al-Walid accept Islam

‘Amr b. al-‘As en Chalid b. al-Walid aanvaarden de islam

484

 

 

 

Attack on B. Lihyan

Aanval op B. Lihyan

485

 

 

 

Attack on Dhu Qarad

Aanval op Dhoe Qarad

486

 

 

 

Attack on B. al-Mustaliq

Aanval op B. al-Moestaliq

490

De expeditie tegen Moestaalik

175

 

Scandal about ‘A’isha

Schandaal over ‘A’ïsja

493

De grote leugen

179

 

The affair of al-Hudaybiya

De zaak al-Hoedaibia

499

Het verdrag van Hoedaibia

187

 

The willing homage

De welwillende homage

503

 

 

 

The armistice

De wapenstilstand

504

 

 

 

Those left helpless

Degenen hulpeloos achtergelaten

507

 

 

 

Women who migrated after the armistice

Vrouwen die migreerden na de wapenstilstand

509

 

 

 

Expedition to Khayhar

Expeditie naar Chaibar

510

De veldtocht naar Chaibar

195

 

al-Aswad the shepherd

Al-Aswad de schaapsherder

519

 

 

 

Division of the spoils of Khaybar

Verdelingen van de buit van Chaibar

521

 

 

 

Affair of Fadak

Affaire van Fadak

523

 

 

 

Names of the Dariyun

Namen van de Darijoen

523

 

 

 

Return of the second batch of emigrants

Terugkeer van de tweede groep emigranten

526

 

 

 

The fulfilled pilgrimage

De vervulde pelgrimmage

530

Het bezoek van het heiligdom ten uitvoer gebracht

199

 

Raid on Mu’ta

Rooftocht naar Moe’ta

531

De slag bij Moe’ta

201

 

The occupation of Mecca

De bezetting van Mekka

540

De inneming van Mekka

205

 

Khalid followed by ‘Ali go forth as missionaries

Chalid gevolgd door ‘Ali gaan op pad als missionarissen

561

 

 

 

Khalid destroys al-‘Uzza

Chalid vernietigt al-‘Oezza

565

 

 

 

Battle of Hunayn

Slag van Hoenain

566

De slag in de wadi Hoenain

217

 

Verses thereon

Verzen daarover

572

 

 

 

Capture of al-'I'a’if

Gevangenneming van al-Ta’if

587

De belegering van Ta'if

224

 

Division of the spoils of Hawazin

Verdeling van de buit van Hawazin

592

De buitverdeling. Geschenken ‘om de harten te winnen’

226

 

Ka‘b b. Zuhayr

Ka’b b. Zoehair

597

 

 

 

His ode

Zijn ode

598

 

 

 

Raid on Tabuk

Rooftocht naar Taboek

602

De expeditie naar Taboek

230

 

The opposition mosque

De tegenovergestelde moske

609

 

 

 

Those who hung back from the raid on Tabuk

Degenen die achterbleven van de rooftocht op Taboek

610

 

 

 

Destruction of al-Lat

De vernietiging van al-Laat

615

 

 

 

Abu Bakr leads the pilgrimage

Aboe Bakr leidt de pelgrimstocht

617

 

 

 

Hassan’s odes on the campaigns

Hassan’s odes op de campagnes

624

 

 

 

The Year of the Deputations

Het jaar van de afvaardigingen

627

Het jaar negen, het jaar van de afvaardigingen

235

 

The B. Tamim

De B. Tamin

628

 

 

 

‘Amir b. al-'I'ufayl and Arbad b. Qays

‘Amir b. al-Toefail en Arbad b. Qais

631

 

 

 

Deputation from B. Sa‘d

Afvaardiging van B. Sa’d

634

 

 

 

Deputation from ‘Abdu’1Qays

Afvaardiging van ‘Abdoe’l Qajs

635

 

 

 

Deputation from B. Hanifa

Afvaardiging van B. Hanifa

636

 

 

 

Deputation from T'ayyi’

Afvaardiging van Tajji’

637

 

 

 

Adiy b. Hatim

Adi b. Hatim

637

 

 

 

Deputation of Farwa

Afvaardiging van Farwa

639

 

 

 

Deputation from B. Zubayd

Afvaardiging van B. Zoebaid

640

 

 

 

Deputation from Kinda

Afvaardiging van Kinda

641

 

 

 

Deputation from al-Azd

Afvaardiging van al-Azd

642

 

 

 

Deputation from Himyar

Afvaardiging van Himjaar

642

De gezant van de koningen van Himjar

237

 

Farwa b. ‘Amr accepts Islam

Farwa b. ‘Amr aanvaardt de islam

644

 

 

 

B. Harith accept Islam

B. Hartih aanvaardt de islam

645

 

 

 

The false prophets Musaylima and al-Aswad

De valse profeten Moesailima en al-Aswad

648

Moesailima, de leugenprofeet

239

 

The f arewell pilgrimage

De afscheidsbedevaart

649

De afscheidsbedevaart

240

 

Usama’s expedition to Palestine

Oesama’s expeditie naar Palestina

652

 

 

 

Muhammad's missions to foreign rulers

Mohammeds missies naar buitenlandse regeerders

652

 

 

 

A summary of Muhammad’s raids and expeditions

Een samenvatting van Mohammeds rooftochten en expedities

659

 

 

 

Ghalib’s raid on B. al-Mulawwah

Ghalib’s rooftocht op B. al-Moelawwa

660

 

 

 

Zayd’s raid on Judham

Zaid’s rooftocht op Djoedham

662

 

 

 

Zayd’s raid on B. Fazara

Zaid’s rooftocht op B. Fazara

664

 

 

 

‘Abdullah b. Rawaha’s raid to kill al-Yusayr

‘Abdoellah b. Rawaha’s rooftocht om al-Joesair te doden

665

 

 

 

‘Abdullah b. Unays’s raid to kill Khalid b. Sufyan

‘Abdoellah b. Oenais’ rooftocht om Chalid b. Soefjaan te doden

666

 

 

 

‘Uyayna’s raid on B. a1-‘Anbar

‘Oejaina’s rooftocht op B. Al-‘Anbaar

667

 

 

 

Ghalib’s raid on B. Murra

Ghalib’s rooftocht op B.Murra

667

 

 

 

‘Amr b. a1-‘As’s raid on Dhatu’1-Salasil

‘Amr b.-‘As’ rooftocht op Dhatoe’l-Salasil

668

 

 

 

Ibn Abu Hadrad’s raid on Idam

Ibn Aboe Hadraads rooftocht op Idam

669

 

 

 

His raid on al-Ghaba

Zijn rooftocht op al-Ghaba

671

 

 

 

‘Abdu’1-Rahman’s raid on Dumatu'1-Jandal

‘Abdoe’l-Rahmaan’s rooftocht op Doematoe’l-Djandaal

672

 

 

 

Abu ‘Ubayda’s raid to the coast

Aboe ‘Oebaida’s rooftocht naar de kust

673

 

 

 

Salim b. ‘Umayr’s expedition to kill Abu ‘Afak

Salim b’ ‘Oemair’s rooftocht om Aboe ‘Afak te doden

675

 

 

Zie: De moord op Theo van Gogh en islam

‘Umayr h. ‘Adiv’s journey to kill ‘Asma’ D. Marwan

‘Oemair h. ‘Adie’s rooftocht om ‘Asma te doden

675

 

 

Zie: De moord op Theo van Gogh en islam

Capture of 'I'humama b. Athal al-Hanafi

Gevangen neming vna Thoemama b. Athaal

676

 

 

 

‘Algama’s raid

‘Algama’s rooftocht

677

 

 

 

Kurz’s raid on the Bajilis

Koerz’s rooftocht op de Badjilis

677

 

 

 

‘Ali's raid on the Yaman

‘Ali’s rooftocht op de Jaman

678

 

 

 

Beginning of Muhammad's illness

Begin van Mohammeds ziekte

678

Mohammeds ziekte en dood

243

 

His death

Zijn dood

682

Mohammeds ziekte en dood

243

 

The meeting in the hall of B. Sa‘ida

De vergadering in de hal van B. Sa’ida

683

 

 

 

Preparations for burial

Voorbereidingen voor de begrafenis

687

 

 

 

Hassan’s panegyric

Hassans lofrede

689