Muhamedi

Jemi të vetëdijshëm që kjo kategori është pjesa që mund të sjellë reagime të forta emocionale kundrejt faqes sonë. Megjithatë ne dëshirojmë të theksojmë që këta artikuj nuk janë postuar për t’i acaruar apo ofenduar besimtarët myslimanë por më tepër si përgjigje ndaj shumë pyetjeve që arrijnë në redaksinë tonë në lidhje me pikëpamjen që kemi rreth Muhamedit. Ndonëse shumë nuk do të pajtohen me materialin që prezantojmë në këtë seksion, por mbase mund të jemi dakord në pikën që Perëndia na udhëzon në Shkrimet e Shenjta për t’i testuar profetët. Dhe pikërisht në këto Shkrime i gjejmë edhe kriteret e këtij testimi. Vlerësimi i vërtetë ka të bëjë me paraqitjen e fakteve çdo herë duke lënë mënjanë aspektin dhe reagimin emocional per hir të shqyrtimit të së vërtetës. Në këtë mënyrë është tendenca jonë që të prezantohen faktet dhe e vërteta NЁ DASHURI në mënyrë që kjo e vërtetë absolute të ndriçohet në zemrën e çdo personi.

Artikujt: