சகோதரர் அற்புதராஜ் சாமுவேல் அவர்களின் கட்டுரைகள்

குர்-ஆன் மொழிபெயர்ப்பு மோசடிகள்

  1. குர்-ஆன் மொழிபெயர்ப்பு மோசடி 1 – ஸூரா 3:7 (இறைவனைக் காப்பாற்றும் தமிழ் முஸ்லீம் அறிஞர் பி.ஜே)